Shri Purandara Ashrama - Haridasa Spiritual Center on the Web.

List of Pravachanas
*
Shri Shri Suvidyendra Teertha Swamiji's Pravachana Malika
*
Shri Vishwottama Teertha Yatra Vaibhava
*
Pravachana's during ABH Sammelana
*
Kartrutvadhikaranam      
*
Pravachana's during Pratisthapana   
*
Shri Vijaya Ramachandra Vitthala Dasaru
*
Shri Jayesha Vitthala Dasaru
*
Shri Harikathamrutasara
*
Shri Rukmineesha Vijaya
*
Haridasaru Kanda Shri Raghavendraru
*
Shri Vijaya Dasaru
*
Navaratri Special
*
Shri Varnaprakriya Sandhi
*
Jiva Kartrutva Vichara Series
*
Shri Ibharamapura Appavaru
*
Shri Jambukhandi Vadirajacharya
*
Shri Raghuprema Teertha
*
Mahatme of Harikathamrutasara
*
Nyaya Sudha Introduction
*
Shri Narayana Varma
*
Shri Kapila Geeta
*
Shri Hari Vayu Stuti Series
*
Harikathamrutasara Recitation
*
Hari Bhajane Mado Nirantara 
*
Suladi PaTaNa
*
Devara Naamagalu by Smt.Anjana Gudi
*
Harikathamrutasara Recitation Series
 

Audio Gallery
 

Shri Purandara Ashrama - Haridasa Spiritual Center on the Web.
 
Home | Pratisthapana | Project Details | Founder | Appeal | Dasa Sahitya | Jnani Parichaya | Places of Interest | Audio Gallery | Photo Gallery | Articles | Quiz | Contact Us.